jeden procent

O Stowarzyszeniu

Aktualności

Galeria

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 ze zm. ) oraz Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz. U. nr 96 poz. 873), a także w oparciu o Statut Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000099591 w dniu 21.03.2002 roku. Od 22 września 2008 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

ZARZĄD
Prezes Zarządu: Iwona Pieniążek
Wiceprezes Zarządu: Jan Iwaszczyszyn
Skarbnik: Anna Kliś-Kalinowska
Sekretarz: Beata Ankowska
Członek Zarządu: Anna Rakoczy
Członek Zarządu: Katarzyna Nowak
Członek Zarządu: Halina Bułat

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący : Włodzimierz Janeczek
Zastępca Przewodniczącego: Bożena Kaczmarczyk
Sekretarz: Elżbieta Marciszewska

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej stawia sobie za główny cel działania na rzecz pomocy chorym wymagającym opieki paliatywno-hospicyjnej oraz na rzecz rodzin tych osób, w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci. Rokrocznie Stowarzyszenie wspiera Krakowską Poradnię Opieki Paliatywnej przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie, poprzez zakup potrzebnego sprzętu medycznego, środków opatrunkowych i sanitarno-higienicznych. Dzięki działalności Stowarzyszenia Oddział Stacjonarny Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej został wyposażony w nowoczesne łóżka dla chorych wraz z kompletami bielizny pościelowej, w materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, aparaty do EKG, ciśnieniomierze. Stowarzyszenie wspiera również edukację i podnosi jakość usług medycznych świadczonych przez Krakowską Poradnię Opieki Paliatywnej poprzez dotowanie udziału pracowników Poradni w konferencjach i zjazdach naukowych oraz kursach i szkoleniach związanych z problematyką opieki hospicyjnej. Dzięki działalności Stowarzyszenia pozyskiwane są również publikacje naukowe.

Cele Statutowe:
1. Propagowanie idei opieki paliatywno-hospicyjnej jako nowej specjalizacji lekarskiej
i pielęgniarskiej w myśl wytycznych ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
2. Działania na rzecz pomocy pacjentom wymagającym opieki paliatywno-hospicyjnej.
3. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ośrodków paliatywno-hospicyjnych.
4. Dofinansowanie kursów udoskonalających, specjalizacyjnych z zakresu opieki paliatywnej dla członków Stowarzyszenia oraz dofinansowanie udziału członków w programach szkoleniowych i konferencjach przygotowanych przez inne ośrodki w kraju i za granicą.
5. Organizowanie seminariów, konferencji, kursów i zjazdów naukowych z zakresu zainteresowań Stowarzyszenia.
6. Dotowanie działalności naukowej i wydawniczej oraz pozyskiwanie publikacji z zakresu problematyki opieki paliatywno-hospicyjnej.
7. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe .
8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia.
10.Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność Statutowa Stowarzyszenia jako OPP:
1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, prowadzona w dwóch zakresach:
94, 99 Z, Działalność organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia w dziedzinie opieki paliatywno-hospicyjnej ( dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie, ul. Wielicka 267, Kraków)
85, 60 Z, Wspieranie edukacji z zakresu opieki paliatywnej poprzez: dofinansowanie udziału pracowników Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej przy ZOL w Krakowie w kursach, szkoleniach, konferencjach i zjazdach naukowych, zakup sprzętu multimedialnego w celach edukacyjno – szkoleniowych i współudział w organizowaniu kursów dla personelu medycznego; zakup publikacji i czasopism związanych z zagadnieniem opieki paliatywno-hospicyjnej i propagowanie idei niesienia holistycznej pomocy pacjentom chorym terminalnie.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.